บุคลากรงานวิจัย

บุคลากรงานวิจัย

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 075 201 731
E-Mail : worawut.m@psu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52604
E-Mail : supattana.s@psu.ac.th

นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ
รักษาการแทนหัวหน้า งานวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์  075201700 ต่อ 52293
E-Mail : suriyan.b@psu.ac.th

นักวิชาการอุดมศึกษา 
โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52394
E-Mail : phunchita.j@psu.ac.th

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 
โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52284
E-Mail : wassana.w@psu.ac.th

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 075201700 ต่อ 52283
E-Mail : ngamthip.c@psu.ac.th