ภาระหน้าที่

ภาระหน้าที่กองทุนวิจัยวิทยาเขตตรัง

 กองทุนวิจัยวิทยาเขตตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย และการขอทุนสนับสนุนการวิจัย
  • ประสานงานการขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย ทุนงบประมาณแผ่นดิน และจากแหล่งทุนภายนอก
  • สนับสนุนการไปประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
  • สนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ ของอาจารย์และนักศึกษา
  • สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย
  • การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัย