สนับสนุนการตีพิมพ์ จากกองทุนวิจัย วิทยาเขตตรัง

สนับสนุนการตีพิมพ์จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์