โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

  • Post published:12 February 2024

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้อง 3301

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ >> https://forms.office.com/r/96DuZeF8Bf?origin=lprLink

* หมายเหตุ อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจะได้ ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (P:Professionalism) และ Certificate

————————————————————

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. ความสำคัญของการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2. รูปแบบการพิจารณา (Exempt, Expedited, Full Board)

3. กระบวนการในการขออบรม (แบบออนไลน์ แบบออฟไลน์) สร้างเครื่องมือวิจัย ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงความตรงเตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ข้อเสนอโครงการ consent form ขั้นตอนการส่งเอกสารผ่านงานวิจัยฯ

4. แบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการขอ (ดูจากเว็บไซต์คณะพยาบาล และ RDO)

5. เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่น เช่น เครื่องมือวิจัยที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ

6. การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

7. สิ่งที่ต้องทำหลังได้เอกสารตอบรับเก็บข้อมูล ให้ข้อมูลสิ่งที่นักวิจัยต้องดำเนินการในระหว่างการเก็บข้อมูลการรายงานผลการวิจัยให้คณะกรรมการรับทราบ

8. ปัญหาที่พบบ่อยในการขอจริยธรรมการวิจัย

—————————–

งานวิจัยและนวัตกรรม

52394