นำเสนอผลงาน PSU Trang KM Day “Soft Power: การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • Post published:9 April 2024

งานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรม “นำเสนอผลงาน PSU Trang KM Day “Soft Power: การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” เพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของวิทยาเขตตรัง วันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องสมุด อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้