โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเขียนหนังสือและตำรา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.รศ.ศ) ”

  • Post published:9 April 2024

🎉มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเขียนหนังสือและตำรา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.รศ.ศ) ”

🟡วิทยากร ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

👉ลงทะเบียนสมัคร >> https://forms.office.com/r/gniMxwJH4z?origin=lprLink

🔴**กำหนดการณ์**

👉แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

👉จัดโครงการวันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-16.30 น.

🔴ประเด็นการอบรม

👉การเรียบเรียงตำราและหนังสือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564

👉แนวทางปฏิบัติการเรียบเรียงตำราและหนังสือเพื่อใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ

👉การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเรียบเรียง ตำรา และหนังสือ

🔴 ณ ห้อง We Work Space ชั้น 2 ห้องสมุด ม.อ.ตรัง

—————————-

นางสาวพัณณ์ชิตา จารุวัฒน์อธิก
งานวิจัยและนวัตกรรม
52394