คณะพาณิชย์ฯ จัดโครงการการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในจังหวัดตรัง เพื่อหาแนวทางทางขับเคลื่อนจังหวัดตรังเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมยางพารา

  • Post published:11 April 2024

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 53 ที่นั่ง อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดโครงการการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในจังหวัดตรัง เพื่อหาแนวทางทางขับเคลื่อนจังหวัดตรังเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมยางพารา ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร และนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมประชุมเสวนานำเสนอหลักคิดในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่

1. เสวนาเรื่อง “คุณค่าใหม่กับภาพอนาคตของจังหวัดตรังในเรื่องยางพารา”

2. ระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนด้านยางพาราในมุมมองใหม่ของจังหวัดตรัง

3. กิจกรรม ยกร่างแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์สมาคมไม้ยางพาราระยะ 3 ปี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://photo.trang.psu.ac.th/…/staff…/2024/04/27118/09/