ภาพกิจกรรมโครงการ International Publication Pathways ไขรหัสเส้นทางการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ระยะติดตามผลรุ่น 1 & 2

  • Post published:5 May 2024

วันอังคารที่ 30/4/67-3/5/67 นำโดย อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และงานวิจัยและนวัตกรรม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการ International Publication Pathways ไขรหัสเส้นทางการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ระยะติดตามผลรุ่น 1 & 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยุโสบ บุญสุข จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และดร.นันทนา สิทธิรักษ์ ผู้ช่วยวิทยากรและผู้ประสานงานโครงการฯ การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อสนับสนุนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้เกิดความมั่นใจในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับคณะผู้วิจัย หน่วยงาน สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ