ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเขียนหนังสือและตำรา เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)

  • Post published:26 May 2024